BELGIUM-TIPS1X2 PAYED TIPS 1X2 06.10.2016

Ireland   –   Georgia   1   1.53
Kosovo   –   Croatia    2   1.53